เชื้อราไมคอร์ไรซา (500g)

  • เสริมสร้างการดูดธาตุอาหาร
  • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
  • ทำให้รากแตกแขนงมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพแก่รากพืช
  • เพิ่มผลผลิต เพิ่มความสมบูรณ์
หมวดหมู่: