Accord Cannabis Seeds

ผู้พัฒนาสายพันธุ์ : Mamiko Seeds
แอคคอร์ดเป็นคุกกี้ความจำเสื่อมซึ่งองค์ประกอบความจำเสื่อมมาจากการตัดที่เรียกว่า “La Cordobesa” โคลนนี้ได้รับการคัดเลือกสำหรับคุณสมบัติไฮบริด